Építési műszaki ellenőri tevékenységünk

Az építési műszaki ellenőr független mérnök, aki az építtető helyszíni megbízottjaként vesz rész a kivitelezésben. Elsősorban az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának és az előírt költségkeret betartásának ellenőrzése a feladata.

Tevékenységével a kivitelezés minőségét és gazdaságosságát ellenőrzi, ezzel képviseli az építtető minőségi és gazdasági érdekeit.

2006 óta végzünk építési műszaki tevékenységet ME-É-I (felsőfokú alapvégzettség, épület kategória) jogosultsággal.

 

Miért jó az építtetőnek, ha műszaki ellenőrt alkalmaz?

Minden építési tevékenységnél – azokban az esetekben is, ha erre törvény nem kötelez – ajánlott építési műszaki ellenőrt alkalmazni.

 • a műszaki ellenőr az építtető megbízottja, minden esetben az építtető érdekeit képviseli
 • elsődleges feladata a hibák és hiányosságok megelőzése, ami megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható – ami nem várható el az általában nem szakmabeli építtetőtől
 • a műszaki ellenőr megbízásából adódóan az építés során tapasztalt bármiféle hibáról, eltérésről, változásról haladéktalanul köteles értesíteni megbízóját
 • összefogja a kivitelezéssel megbízott vállalkozókat, ellenőrzi tevékenységüket, átlátja a komplett folyamatot

Összességében elmondható, hogy műszaki ellenőr alkalmazásával az építkezés gördülékenyebbé válik, az építtető sok kellemetlen – az összefogottság hiányából, szervezetlenségből adódó – helyzettől és nem várt költségektől kímélheti meg magát.

 

Műszaki ellenőr feladatai

 • „Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.”
 • ellenőrzi az építési-szerelési munka szakszerűségét a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó építészeti-műszaki dokumentáció, és kivitelezési dokumentáció alapján
 • ellenőrzi, észrevételezi az építési naplót, annak bejegyzéseit és egyéb jegyzőkönyveket
 • feltűnteti a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket az építési naplóban, ezekről tájékoztatja az építtetőt
 • műszaki kérdésekben, és műszaki vagy gazdasági szempontból indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatban javaslatokat tesz az építtető részére
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését végzi
 • elvégzi a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzését
 • részt vesz az átadás-átvételi eljárásban
 • ellenőrzi a pénzügyi elszámolásokat, teljesítéseket

 

Forrás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 16. §.

 

Műszaki ellenőr megbízása

A műszaki ellenőr az építtető megbízottja, aki annak képviseletében a kivitelezési-szerelési munka nyomon követésével, ellenőrzésével támogatja a beruházás megrendelő igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos megvalósulását.

Az építtető és a műszaki ellenőr közti megállapodás írásban, megbízási szerződés formájában történik.

 

Mikor kötelező műszaki ellenőrt alkalmazni?

A 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 16. § értelmében kötelező műszaki ellenőrt alkalmazni abban az esetben, ha:

 • az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi – vagyis a megrendelő nem egy generálkivitelezőt bíz meg a teljes munka lebonyolításával: ilyenkor a műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett részmunkák vonatkozásában az egyes fővállalkozók felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 • az építési beruházás a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik – azaz közpénzekből, uniós forrásból, stb. történik a finanszírozás
 • az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi
 • az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint
 • építtetői fedezetkezelő működik közre

 

Ki lehet építési műszaki ellenőr?

Az építési műszaki ellenőri tevékenységet a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnök Kamara tagjaként, Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékbe vett mérnök/szakember végezhet.

Ehhez az építményfajtának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, műszaki ellenőri szakképesítés, jogosultsági vizsga, folyamatos továbbképzéseken való részvétel, törvényben meghatározott idejű szakmai tapasztalat szükséges.

Az építtetői érdekek megfelelő képviselete érdekében a műszaki ellenőrnek sajátos szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie szakmáján belül.

A műszaki ellenőr szakmai illetékessége építménykategóriánként különböző építési munkák ellenőrzésére terjed ki. Az építési műszaki ellenőr I. (felsőfokú alapvégzettségű) kategórián belül például négy különféle területen belül szerezhető jogosultság: épület (É), mélyépítés (M), épületgépészet (G), épületvillamosság (V). Így a műszaki ellenőrök saját képzettségüknek megfelelő területen láthatják el feladatukat.

Az építési műszaki ellenőr feladatköréből adódik, hogy az általa ellenőrzött építési-szerelési munkánál építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet. Ugyanez vonatkozik hozzátartozóira, valamint olyan cégekre, szervezetekre, melyekkel kapcsolatban áll.